IHS
K a t o l i k u s  H i t t a n
2010
DEO GRATIAS
          ß ISMERTETŐ
 
A weblap jelképe és jelmondata
 
 
 
JELKÉPE:
HAL
Az egyik legjelentősebb Krisztus szimbólum. A hal görög elnevezése: ΙΧΘΥΣ, Ichtys, ikhthüsz
"A hal és a tenger, olyan, mint a lélek és az Isten: amint a hal van a tengerben és a tenger a halban, úgy van a lélek Istenben és Isten a lélekben."
Szimbolikus jelentés:
Ι(észousz) Χ(risztosz) Θ(eou) Υ(iosz) Σ(ótér) = "Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó"
Hal a Szentírásban: pl. Ószövetségben: Jónás története,
Újszövetségben: Az apostolok halászok, A csodálatos halfogás, A csodálatos kenyérszaporításnál, Találkozás a feltámadt Jézussal
 
JELKÉP MONOGRAM:
IHS
Jézus nevének görög rövidítéséből származó monogramja.
Egyik jelentése:  Iesus Hominum Salvator, 'Jézus, az emberek Üdvözítője' 
A jezsuiták jelképe.
 
 
 
JELMONDATUNK EGYETLEN SZÓ:
DEVOTIO
Jelentése: Az Istenre hagyatkozás - az ember Istennek való önátadása. Önmagunkat, sorsunkat, szabadságunkat Isten kezébe helyezzük, teljes bizalommal reá hagyatkozunk, fenntartás nélkül átadjuk neki magunkat. Lemondunk saját elképzeléseinkről, önakaratunkról, elismerjük őt Uruknak és Atyánknak, s engedjük, hogy ő vezesse életünket isteni tetszése szerint. Ez a keresztény erkölcs és az erények alapja. Ennek az alapérzületnek megnyilvánulása a keresztény ALÁZATOSSÁG, s ebből a termőtalajból nőnek ki - Isten ajándékaképpen - az őneki tetsző ERÉNYEK. Legfőbb példája Krisztus, aki azt mondta: "az én eledelem az, hogy Atyám akaratát cselekedjem" (vö. Jn 4,34).
(Forrás: O O O O + O)
 
 
 
 
 
 
 
 
A weblap imája - verse
 
Sík Sándor
Hiszek
 
Hallják meg hívők és hitetlenek
Élet-halálra szóló eskümet!
A szív bősége zúg fel ajkamon,
Az kényszerít a Krisztus vallanom.
Hallják meg rokkant, vén aposztaták
S a vétekben vajúdó új-világ,
A forradalom, a vak Leviáthán,
És hallja meg a settenkedő Sátán:
Isten nevében vallomást teszek:
Hiszek.
 
Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.

 

   
 
 

 

 
Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgok és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
Aki mozdítja minden mozdulásom,
S én jóban-rosszban boldogan imádom
Intéző édes mély akaratát.
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.
 
Égnek és földnek testté vált frigyét:
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét.
Akit az Atya örök óta szül,
És akiben szépséggé lesz a zűr.
Kinek emberré tetszett válnia,
Hogy Isten legyen az ember fia.
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát.
Benne az élet és benne az út.
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.
 
Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet.
Aki Szent Péter ajakán rivall,
Hegyeket bont, szíveket áthidal,
És hét csatornán csorgatja beléd
Az élesztő kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak,
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.
 
 
   

 

 
Hiszek, és tudom, honnan a hitem.
Házamat én kőszirtre építem.
Négy élőlény az erős alapok:
ember, oroszlán, sas, tulok.
Hallottam a piacon szólni Pált,
Hallottam Ágostont és Ottokárt,
Látom a szirten Péter kulcsait,
S bennem a mélyben, hallom döbbenettel:
Kimondhatatlan gerjedezésekkel
A Szentlélek sóhajtozik.
Ó tudom kinek, ó tudom kinek:
Én az eleven Istennek hiszek.
 
Élő hitemmel vagyok én szabad.
Mankó helyett kötöttem szárnyakat.
Ami akad a földön emberi,
Gazdag szívem testvérnek ismeri.
És ami túl az emberkörökön,
A végtelenség: ígért örököm.
És mikor üt a boldogságos óra,
Hogy befogadjon koporsóm gubója:
Hitem gyertyája utolsót remeg,
És Istennek ajánlom lelkemet.

 

 
 
á LAP
 

 

 
A weblap védőszentje a Magyar szentek
 
 
 
 
A Magyar szenteket hitükért és hazaszeretetükért tiszteljük. Ők azok, akik előttünk jártak példájukkal, keresztény életükkel. Mint példaképeinkre tekintünk rájuk, hogy mi is az Ő útjukat járjuk!
 
"Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed."
 
A Magyar szentekről: Magyar szentek.lap.hu
 
 
IMA A FIATALOK LELKI FEJLŐDÉSÉÉRT
 
Istenünk! Ahogyan a gyermekek nőnek, úgy tágul látókörük, úgy tárul fel előttük egyre több és több szép világod titkaiból. Ne engedd, hogy a Te életed és üzeneted örökre titok maradjon előttük. Segítsd őket, hogy a jó szülők és a lelki atyák vezetésével megismerjék, és egyre jobban megszeressék Jézust, aki az Út, az Igazság és az Élet. Segítsd a fiatalokat és a szüleiket, hogy elfogadják a mindannyiunkért életét áldozó Krisztus üzenetét: "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved". Add, hogy az örök életért készek legyenek mindenről lemondani, de Téged és hitüket ne adják fel soha, senkinek és semmiért. Segítsd egyházközségünk minden fiatalját, hogy amint előre haladnak a világi tudományokban, úgy haladjanak előre a vallási ismeretekben is, egyre érettebb és felnőttebb értelemmel keressék és hallgassák meg üzeneteidet és - mindenkor keresve a földi boldogságot is - közeledjenek Feléd, az örök boldogságra vezető úton. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
(Váci Praeorator) Forrás
Kép: Magyar szentek hódolata a Magyarok Nagyasszonya előtt
 
 
 
 
Szent István Bazilika - Budapest: Szent Lipót és a Magyar szentek hódolata a Magyarok Nagyasszonya előtt
(Utolsó kép: Magyar szentek hódolata a Magyarok Nagyasszonya előtt - Pécs, Székesegyház)
 
Képek forrása: O O O O O O O O O O O O O O
 
 
 
 
 
 
A katolikus hittan védőszentje a magyar szentek közül különös tekintettek
SZENT IMRE HERCEG, aki a magyar ifjúság védőszentje.
A szülők példaképe Szent Imre szülei: Szent István király és Boldog Gizella királyné,  
A hittant tanítók példaképe Szent Imre nevelője: Szent Gellért, 
 A gyerekek és a fiatalok példaképe: Szent Imre herceg  (Szent Imre.lap)
 
A katolikus hittanért szóljanak a Szent Imre nevére szentelt harangok!
Szóljon elsősorban azon bazilika tornyában, ahol az Őt kereszténységre nevelő és tanító szent édesapjának, Szent István királynak a Jobb-ját őrizzük! (Budapest - Szent István Bazilika).
Zengjetek harangok Isten dicsőségére, a felnövekvő magyar nemzedékért!  
A Bazilika harangjai - meghallgat
 
SZENT IMRE HARANGOK FELIRATAI:
"Szent Imre lelkét zendíti e méla harangszó, két eszmén csüggj, Istenen és hazán".
(Kalocsa Szent Imre templom)
"Szent Imre herceg, Magyarország éke, védjed fiainkat!" (Sopron Szent György templom)
"Uram Istenem, teljesítsd bennem akaratodat! (Budapest XI. Szent Imre templom)
"Szent István Király és Boldog Gizella fia, a magyar ifjúság védőszentje tiszteletére. Az 1993 augusztus 20-án felszentelt harang az ifjúság jövőt építő új európai közösségét hirdesse."
(Budapest Szent István Bazilika)
"Szent Imre, magyar ifjúság pártfogója, könyörögj érettünk." (Budapest XXII. Jézus Szíve templom)  
Forrás: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
 
Néhány Szent Imre harang: Székesfehérvár Szent István Bazilika, Szeged Fogadalmi templom,  Kalocsa: Szent István templom, Szent Imre templom, Sopron Szent György Dómtemplom, Makó Szent István templom, Mórahalom Szent László templom,  Budapest: IX. Szent Kereszt templom, XI. Szent Imre templom, XXII. mindkét (Baross Gábor - telep, Budafok-Felsőváros) Jézus Szíve templom.  Forrás: 1 / 2 / 3 / 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMÁDSÁG MAGYAR SZENTJEINKHEZ  (forrás)
 
Nincs még egy olyan uralkodóház, mely annyi szentet adott az országnak, mint az Árpád-ház. Alig érteni, miért nem kérjük rutinszerűen és naponta saját nemzetünk szentjeinek a közbenjárását. Felsorolásukra kevés volna az imaóra. Mégis a legjelentősebbek hadd álljanak itt. Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Kinga, Boldog Jolán, Skóciai Szent Margit.
Az újabbak közül: A kassai vértanúk, Boldog Batthyány-Strattmann László, Boldog Apor Vilmos.
 
Mindenható Istenünk! Szent magyaroknak érdemét idézve kérjük, hogy közbenjárásukra nyújtsd ajándékaidat egy sokat szenvedett népnek, a XXI. század magyarjainak, hogy a te erődből úrrá lehessünk hétköznapjainkat torzító bajainkon.
 
- Szent István király közbenjárására add, hogy ne veszítsük el arcunkat, megtartsuk önazonosságunkat. Kérjük Urunkat!
 
- Szent Imre közbenjárására kérjük, hogy - miként ő, mi is - szentekké és feddhetetlenekké legyünk, hogy mind többen megtaláljuk életünk értelmét egymás szolgálatában. Kérjük Urunkat!
 
- Szent László közbenjárására add meg nekünk, hogy a keresztény eszméket vállaljuk, ápoljuk és képviseljük, továbbá hogy az elesetteknek és rászorulóknak felkarolói lehessünk, és hogy meggátoljuk a tulajdon ellen elkövetett bűnöket. Közbenjárására óvj meg bennünket a mohóságtól, a szűkkeblűségtől és a vagyonszerzés hiábavalóságától. Kérjük Urunkat!
 
- Szent Erzsébet közbenjárására add meg nekünk a fogékonyságot és érzékenységet környezetünk bajai iránt, hogy ne menjünk el senki mellett, akit te küldesz hozzánk, hogy ínségében segítségére legyünk. Kérjük Urunkat!
 
- Szent Margit érdemeire kérjük, segíts bennünket a belső viszályok megoldására, a kölcsönös megértésre, vezess bennünket a közös értékekre való rátalálásra, hogy a Te országod mihamarabb eljöjjön, és a te országoddá legyen a mi országunk is. Hallgass meg, Urunk!
 
- A Szent kassai vártanúk közbenjárására add, kérünk, hogy a vallások közeledése, egymás megértése, elveinek kölcsönös tiszteletben tartása megvalósuljon a szeretet jegyében. Kérjük Urunkat!
 
- Boldog Batthyány Strattmann László közbenjárására tégy bennünket is önzetlenné, hogy meginduljunk mások szenvedésén és imáinkkal, munkánkkal és törődésünkkel testi és lelki vigaszává lehessünk szűkebb­bővebb környezetünknek. Kérjük Urunkat!
 
- Boldog Apor Vilmos közbenjárására engedd kibontakozni nemzetünk élni akarását, hogy a meg születni akaró gyermekek világra jöjjenek, s megtaláljanak benne Téged; tiszta életük pedig a kedvedre legyen. Kérjük Urunkat!
 
- Az összes magyar szent és boldog közbenjárására kérjük, teremts békét és örömöt szívünkben, hogy felismerjünk Téged templomaink csendjében, a természetben és egymásban egyaránt. Kérjük Urunkat!
 
 
 
IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, SZENT ISTVÁN KIRÁLY!
Nemzetünk Apostola, hatalmas pártfogója, kérd Istent, hogy szüntesse meg népünkben a széthúzás átkát, és az erkölcstelen élet mételyét, hogy az igaz hitben állhatatosak maradjunk, szent éltedet kövessük, és így egykor veled együtt az örök boldogságban Urunkat, Istenünket vég nélkül áldjuk és dicsérjük. Ámen.
 
HIMNUSZ SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL
Örvendj anyánk, magyar hazánk, fiadnak mondj dicséretet, és országszerte egyaránt dicsérd védőszentedet.
Valóban ő a fényhozód, aki hitednek fényt adott, és ehhez törvényt is hozott, az üdv útjára oktatott.
Felnőttként azt vállalta, hogy üdvösség magját hinti szét; megtértek hát a magyarok, fölvették a kereszt jelét.  
A nép mely tévelygett csupán, Urunk fényére rátalált; éjből jött, Megváltónk után, s jármába fogta önmagát.
Háromszemélyű egy Istenünk, dicséret, tisztelet Neked, hogy mit Szent István kért nekünk, adják meg végül az egek.
(XIV SZ., Tóth István gyűjtése)
 
IMÁDSÁG SZENT GELLÉRTHEZ (a pannonhalmi főapát imája)
Mennyei Atyánk, szentjeink közül Szent Gellérthez fordulunk, köszönetet mondunk érte, és az ő áldozatáért, kérjük közbenjárását a mai fiatalok neveléséhez.
Gellért püspök, egykori rendtársam, hívlak, figyelj imádságomra.
Szent Márton monostorában, Pannonhalmán, azon a helyen szólítalak, ahol te is gyakran megfordultál és imádkoztál.
Köszönöm, hogy Krisztusba vetett hittel, hívó szavának engedelmeskedve hazánkba jöttél.
Köszönöm, hogy Krisztus fönséges ismeretét adtad népünknek.
Isten elfogadta életed áldozatát, amikor kerékhez kötözve löktek a mélybe. Hisz még ma is itt vagyunk, Krisztust hirdetjük, evangéliuma szerint alakíthatjuk életünk, és rád is emlékezhetünk.
Vértanúságod példa, vonz. Bárcsak ne lennénk oly erőtlenek a követésedre!
Felelősek vagyunk: vajon áll-e még itt újabb ezredévfordultán egy új, magyar és Krisztust hívó nemzedék?
Kérj magyarjaid számára állhatatosságot és hűséget, hogy szívünkben őrizni tudjuk azt, ami még mindig korai ennek a világnak: Krisztus örömhírét. Ámen.
 
SZENT IMRE HERCEGHEZ
Ó, igazság mértéke, türelem határa, szeplőtelenség szépsége, Szűz ég holdsugára, erkölcsösség bimbója, szűzies virága, tisztaságnak tábora, rétek rónasága, ki látod ég Urát mennyországi fényben, míg mi e nyomortanyát lakjuk rút ínségben - jóra-rosszra hozdd le hát áldásod végképpen. (XIV. Tóth István gyűjtése)
 
SZENT IMRE HERCEG IMÁJA
Úristen, te az egész világ gondviselője vagy. Te adsz erőt a gyönge embernek.
A Te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál. Tégy velem tetszésed szerint! Ámen.
 
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ
Isten kedves híve, országunk nagy királya, a magyarnak büszkesége, Szent László! Te vitézséged által megvédelmezted édes hazánkat a vad népek dúlásai ellen, bölcs törvényeid és igazságos ítéleteid által megtisztítottad kedves nemzetedet a pogány erkölcstelenség maradványaitól, és istenes szent életed által oly kedves voltál Isten színe előtt, hogy imádságodra igen sok csodát művelt. Isten előtt való nagy kedveltségedre kérünk, nyerj hazánknak állandó békességet, hogy se külső, se belső harcok és villongások ne dúljanak köztünk. Szerezd meg nekünk közbenjárásoddal a kegyelmet, hogy a nemzetünkön rágódó pogány káromkodást kiirtsuk, nehogy az igazságos Isten végképp elvesse magától népedet, melynek üdvösségéért oly sokat áldoztál, hanem inkább magasztaljuk és terjesszük az Isten dicsőségét e földön, hogy a másvilágon az Ő színről színre való látásában veled együtt örökre örvendhessünk. Ámen. (Sík Sándor nyomán)
 
HIMNUSZ SZENT MARGITRÓL
Mosogat a konyhán a királylány, Szívében az égi bárány.
Halat is tisztít, követ is súrol, Példát vesz a szelíd Úrról.
Margit! Sápadtnak látszol, Sápadtan is virágzol, Ugye, valaki vezet,
Valaki fogja a kezed, Szíved lánggal ég,
Jézus, Jézus a tiéd.
Kihalt a város, sötét a föld és messze még az ég. De nem magányos, akinek Jézus fogja két kezét.
Oltár előtt térdel a királylány, Nézi őt az égi bárány.
Hazája bűnét egymaga bánja, Hajnalig tart az imája.
Szegény királylány, magyar hazádért égő áldozat.
A bárány lakomáján, a mérhetetlen boldogság fogad. (Sík Sándor)
 
HIMNUSZ SZENT ERZSÉBETRŐL
Új csillag szállt egünkre fel, a régi bűn mit sem felel, vöröslő égboltunk tüzel, népünk új himnuszt énekel.
Egyházunk róla mind dalol, a nyelv egyre szabadul, felszálló, új dicséretek ébresztenek új reményeket.
Erzsébet, sok századon át szolgálod még az ég Urát, s mert úrnő is vagy odafenn, kérd, hogy hozzánk legyen kegyes.
Imádjuk érted az Atyát, az Egyszülöttet, a Fiút s a Szentlelket, ki vigaszunk, hosszú évszázadokon át. (XlV. SZ., Tóth István gyűjtése)
 
 
MAGYAR LITÁNIA
 
- Uram, irgalmazz!                      - Uram irgalmazz nekünk!
- Krisztus, kegyelmezz!               - Krisztus, kegyelmezz!
- Uram, irgalmazz!                      - Uram, irgalmazz!
 
- Krisztus, hallgass  minket!         - Krisztus, hallgass  minket!
 
- Krisztus, hallgass meg minket!   - Krisztus, hallgass meg minket!  
 
Mennyei Atyaisten,                            - irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
                                 
Szentséges Szűz Mária,                    - könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja,
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz,
Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Sarlós Boldogasszony,
Nagyboldogasszony,
Magyarok Nagyasszonya,
Csíksomlyói Szent Szűz,
Máriacelli Szent Szűz,
Máriapócsi Könnyező Szűzanya,
Győri Könnyező Szűzanya,               - könyörögj érettünk!
Úti Boldogasszony,
 
Szent Adalbert, vértanú püspök,
Szent Asztrik püspök,
Szent Gellért, Szent Bőd és Beszteréd, vértanú püspökök,
                                                       - könyörögjetek érettünk! 
Szent Zoerárd és Benedek, bencés vértanú remeték,
Szent Körösi Márk, Szent Grodecz Menyhért,
Szent Pongrácz István, kassai vértanúk
Boldog Pál domonkos vértanú és szerzetestársai,
Szent Márton püspök,                    - könyörögj érettünk!
Szent Hierotheosz bizánci püspök
Szent István király,
Boldog Gizella királyné,
Szent Imre herceg,
Szent László király,
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja,
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony,
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca,
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,
Szent Kinga, lengyel királyné
Szent Hedvig, lengyel királyné,
Skóciai Szent Margit királyné,
Kapisztrán Szent János ferences szerzetes,
Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes,
Portugáliai Szent Erzsébet királyné,
Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök,
Boldog Batthyány-Strattmann László, orvos
Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus püspök, vértanú
Boldog Cseppelényi György pálos vértanú,
Avianói Boldog Márk kapucinus szerzetes,
Boldog Mór, bencés apát, püspök,
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója,
Boldog Bánffy Lukács esztergomi érsek,
Boldog Tomori Pál esztergomi érsek,
Boldog IV. Károly király
 
Összes magyar szentek és boldogok
                                    - könyörögjetek érettünk
 
A magyar népért                  - könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar egyház újjászületéséért,
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért
Papi és szerzetesi hivatásokért,
A magyar családokért, gyermekáldásért s a magyar ifjúságért,
Az elszakított területeken élő magyar testvérekért,
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért,
A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért,
Országunk vezetőiért
Engesztelésül népünk bűneiért,
Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért
Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért
Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért,
Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért,
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
- kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
- hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
- irgalmazz nekünk!
Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
                                            -         és kiáltásunk jusson eléd.
 
Mindenható Örök Isten, kérünk, őrizd meg magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának, Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István királynak, magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj magyar népednek egységet és békét! Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártoskodást és tévelygést, hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Teremtő Atyánk, akinek "ezer év egy nap csupán", akinek egy nép annyi, mint "veder oldalán egy csepp víz", akinek az "útjai nem a mi útjaink, és gondolatai nem a mi gondolataink", aki mégis mindenkinél jobban szeretsz bennünket, kérünk, hogy a magyar szentek sokaságának a közbenjárására újítsd meg nemzetünket. Kérjük, hogy formáld kegyelmi időszakká jelenünket és jövőnket, hogy nagy számban térjünk oltalmad alá, megkedvelve és folyamatosan teljesítve szeretetparancsodat. Ígérjük: ha hívsz, felnövünk a feladatokhoz. Ámen.
 
 
 
á LAP